Monthly Archives: May 2015

ยอดจำนำเพิ่มมากขึ้นต้อนรับเปิดเทอม

ช่วงเปิดเทอมนี้ยอดการเข้าใช้โรงรับจำนำของผู้ปกครองและกลุ่มนิสิต นักศึกษา ในช่วงเปิดเทอมนี้มีเพิ่มขึ้นร้อยละ 15-20 ในวงเงิน 800 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะมีผลมาจากที่ทางสำนักงานสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ร้อยละ 0.50 เพื่อสามารถแบ่งเบาภาระประชาชนและเข้าโครงการจำนำอัตราดอกเบี้ยต่ำได้ โดยสิ่งของส่วนใหญ่ที่ประชาชนนิยมนำมาจำนำนั้นยังคงเป็นทองรูปพรรณกว่าร้อยละ 90 ของสิ่งของทั้งหมด และเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนในโรงเรียนเอกชนจะมาใช้บริการมากกว่าทางรัฐบาล ในภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และในช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอม ลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเพราะต้องใช้เงินไปจ่ายค่าเล่าเรียนและซื้ออุปกรณ์การเรียนแก่ลูกหลาน โดยพบว่าลูกค้าทั้งชายหญิงมีปริมาณใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังพบว่ามีลูกค้านำทองคำมาจำนำจำนวนมาก เพราะราคาทองอยู่ในช่วงขาลง ซึ่งบางรายเป็นเจ้าของร้านค้าทองรายย่อยที่นำทองคำมาจำเพื่อนำเงินไปเป็นทุนหมุนเวียนซื้อทองคำราคาต้นทุนถูกลง สำหรับสินทรัพย์ที่นิยมนำมาจำนำมากที่สุด คือ ทองคำ และเพชร ประมาณร้อยละ 90 เนื่องจากมีสภาพคล่องสูงแปลงเป็นเงินได้รวดเร็ว ส่วนที่เหลือเป็นนาฬิกา กระเป๋าแบรนด์เนม สมาร์ทโฟน และแท็ปเล็ต พ่อแม่ ผู้ปกครองก็ต้องมีการเตรียมค่าใช้จ่าย ทั้งค่าตำรา ชุดนักเรียน เครื่องเขียน รองเท้า … Continue reading

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off on ยอดจำนำเพิ่มมากขึ้นต้อนรับเปิดเทอม